Voor eerdere diensten klik hier:


Zondag 7 na Trinitatis (vanwege corona helaas niet) in de Lutherse kerk te  Leerdam 

Orgelspel Gert van Hoef

Aansteken van de kaarsen.            

Wij zijn hier aanwezig in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.    
Amen

Onze Hulp is in de Naam van de Heer    
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven hebben mag!Introïtus:
De Antifoon voor deze zondag luidt:
Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. (Ps 47:2)
Allen de psalm: Geducht is de Heer de Allerhoogste, machtige Koning van heel de aarde Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing Hem een lied. God zetelt op Zijn heilige troon. (ps. 47: 3,7,9)
Nogmaals samen de Antifoon:  
Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang.Laten we de Heer aanroepen om ontferming met de nood van deze wereld, - die is zo ondraaglijk groot! - overal zieken, onrust, opstanden... 
maar laten wij dan ook Zijn Naam prijzen,
omdat er aan Zijn barmhartigheid geen einde komt!Zondagsgebed
Goede God, wij aanbidden en loven Uw liefde.
Help ons naar Uw Woord te luisteren en er naar te leven
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

Lez
ing Oude Testament1 Koningen 3: 5-12
Na veel vijven en zessen is Salomo koning geworden. Hij heeft weer rust gebracht in het land. In die tijd stond de Tabernakel in Gibea, want de tempel was nog niet gebouwd. Dus gaat de jonge koning Salomo naar Gibea, om daar te offeren en te bidden. Nu was het zo, dat als je op zo’n heilige plaats sliep, en je kreeg er een droom, dan moest die wel een antwoord zijn op je gebed.
5 In heuvelstad (Gibea) verscheen de Aanwezige ’s nachts in de droom aan Salomo, en Hij, God, zei: “Vraag maar iets dat Ik aan je geven zal.”
6. Maar Salomo zei: ‘U hebt aan Uw dienaar David, mijn vader, al zo’n grote genade betoond!
Hem, die voor Uw ogen leefde in waarheid en gerechtigheid, en met een oprecht hart naar U toe. U hebt hem die grote genade blijvend gegeven. Ja, U gaf hem (zelfs) dat zijn zoon op zijn troon zetelt, vandaag de dag...
7. Nu dan, Aanwezige, mijn God, U hebt Uw knecht koning gemaakt, als opvolger van David, mijn vader, en ik, ik ben nog maar een kleine jongen, en ik heb geen inzicht in wat ik moet doen en laten.
8. Nu staat Uw dienaar temidden van Uw volk, dat U hebt uitverkoren.
Een groot volk, dat niet te tellen valt, ja, niet beschreven kan worden.
9. U zou Uw dienaar een begrijpend (luisterend) hart kunnen geven, om Uw volk (goed) te kunnen regeren, om scherp onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want wie kan er anders dit belangrijke volk regeren?’
10. Het was een goede zaak in de ogen van de Heer dat Salomo híer om vroeg.
11. En God zei tegen hem: “Omdat je hier om gevraagd hebt, en je je geen lang leven hebt gevraagd, en je voor jezelf niet gevraagd hebt om rijkdommen, en je vraagt niet om het leven van je vijanden, maar omdat je vraagt dat je scherp onderscheid zou kunnen maken om inzicht te hebben, (om te luisteren), in rechtspraak,
12. kijk: Ik zal doen wat je vraagt.
Kijk: Ik geef je een wijs hart, dat vol kennis en helder begrip is, zodat er niemand was vóór je zoals jij, en er ná je niemand op zal staan zoals jij....

Lied 117a


Epistel: Romeinen 8: 26-30 BGT
Hiervoor schrijft Paulus aan de vervolgde kerk in Rome dat er een eind komt aan ons leiden, en hij wil dat we weten dat de Heilige Geest Zelf voor ons bidt. Hij schrijft:
26 De Heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. Wij weten niet welke bedoeling God heeft met ons lijden. En we weten daarom niet wat we moeten bidden. Maar de Heilige Geest Zelf bidt voor ons, beter dan een mens het ooit zou kunnen.    
Zo smeekt Zij God om ons te helpen.
27 God weet hoe wij van binnen zijn. Hij weet wat de Geest Hem namens ons vraagt. Want het is Zijn eigen Geest die voor ons bidt.
28 God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt: onze eeuwige redding.   
Dat is zeker, want God houdt van ons.
Gods kinderen zullen eeuwig leven.     
God heeft ons uitgekozen volgens Zijn plan.
29 Hij kende ons al voordat we er waren. En Hij heeft ons uitgekozen om Zijn kinderen te zijn. God zal ons een volmaakt lichaam geven. Een lichaam zoals dat van Zijn Zoon, die lijkt op God Zelf.
Dan zullen wij broers en zussen zijn van Christus, de enige Zoon van God.
30 Want God heeft ons uitgekozen om te gaan geloven. En omdat we geloven, ziet Hij ons als goede mensen. En omdat Hij ons als goede mensen ziet, geeft Hij ons het eeuwige leven.

Psalmwoord: Halleluja,
laten wij jubelen voor de Heer, juichen voor onze rots, onze redding. (ps 95:1) HALLELUJA!


Lied 792 


Het Heilig Evangelie staat geschreven bij: 13: 44 – 52 NB
Na gesteggel over genezen op de Sabbat vragen de Farizeeërs en de Schriftgeleerden om een teken. Jezus vertelt een hele reeks aan gelijkenissen, vertelt in beeldende taal, hoe je kunt denken over het Koninkrijk van de Hemel, en dat wil zeggen: over God Zelf… Die is te groot om te begrijpen, dus moeten we het met beelden doen. Hij zegt o.a.:

44 Het is met het Koninkrijk van de Hemel als met een schat die verborgen lag in een akker.
Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

45 Ook is het met het Koninkrijk van de Hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels.
46 Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

47 Het is met het Koninkrijk van de Hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen.
48 Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid.

49 Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden,
50 en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.
51 Hebben jullie dit alles begrepen?’    
‘Ja,’ antwoordden ze.
52 Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde, die leerling in het Koninkrijk van de Hemel is geworden, op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’
Zalig die het Woord van God horen en er gehoor aan geven!


Credo
In antwoord op Gods woord willen wij ons geloof belijden door te zeggen:

Ik geloof in de Geest van leven en liefde
ver aan mij vooraf, royaal aan mij voorbij
maar ook in mij aanwezig.

Soms noem ik Hem God
maar het liefst noem ik
Haar Schepper.

Ik geloof in mensen gedreven door de Geest
die mij voorleven wat leven betekent
en wat liefde vermag.

Daarom geloof ik in Jezus
en in anderen die leefden en leven in dat spoor.

Ik geloof in de gemeenschap van de Geest:
mensen die recht doen en vrede stichten,
die zich oefenen in breken en delen.

Ik geloof dat niet het laatste woord
zal zijn aan de dood,
maar aan het leven en de liefde.

Eerder gebruikt door Prof. Dr. Bob Smalhout

Preek

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.


Lieve zusters en broeders…
 
Wat we kunnen bidden en vragen, we wéten het zo vaak niet!
Mijn moeder leerde me dat je nooit iets voor jezelf mocht bidden, maar wel voor anderen.
Nu, dat is erg mooi en vroom, maar ik had er lak aan. Ik deed het en ik doe het nog steeds rustig.
Niet dat je altijd krijgt waar je om vraagt, maar ik word niet op mijn vingers getikt als ik dat doe.
Staat er niet ergens: ‘De Heer wil gebeden worden’?
Jezus doet het regelmatig… J Hij gaat vaak ’s avonds laat een berg op om te bidden.

En je zou zo zeggen, dat Salomomet al zijn beleefdheid – echt op zijn Oosters, duidelijk weet wat hij graag wil, als hij zegt: ‘Nee, dat hoeft niet, want U hebt mijn vader al zóveel genade en zegen gegeven! Er is zelfs een van zijn zoons op zijn troon gezet…  Maar nu ja, als U aandringt, dan zou het wel fijn zijn als Uw knechtje zó wijs zou kunnen worden, dat hij scherp kon beoordelen wat goed en wat slecht is, en goed kon luisteren (naar wat er gezegd wordt), en op die manier goed récht kon spreken…
Rechtspreken is de manier waarop een koning regeert. In de tijd van David en Salomo is er nog geen sprake van een erfelijk koningschap.
David volgt Saul, de eerste (gezalfde!) koning van het Godsvolk, op. Hij is gezalfd door de profeet, (en dus de eerste messias!) maar dat betekent niet dat hij zonder slag of stoot de troon kan bestijgen.
En David heeft verschillende zoons van verschillende moeders. Salomo is zeker niet de voor de hand liggende keuze.
Daar komt heel wat gekonkel aan te pas!
Hij komt naar de tabernakel, naar God, om te offeren en te bidden. Om te kijken of de Heilige hem écht heeft uitverkoren om zijn vader op te volgen. En ja. Daar lijkt het wel op.

God belooft hem de dingen waar hij om gevraagd heeft. Salomo vraagt ze voor zichzelf, maar wel ten dienste van God en Diens volk.
En omdat hij geen rijkdommen, geen lang leven, gezondheid en overwinningen op de vijanden vraagt, is de Aanwezige blij met dít gebed, en belooft Hij méér dan gevraagd.

Daar kunnen we iets van leren! Als je het zó bekijkt, had mijn moeder (puntje, puntje, puntje!) tóch wel weer (min of meer) gelijk!

Iemand schreef over het bidden: ‘Heeft mijn gebed als doel dat God verandert of dat ik verander?’
Dàt is een goede vraag!!!

Vaak vragen we dat God dingen, situaties, mensen verandert. Interessanter zal het voor God zijn als wij Hem vragen om onze manier van omgaan met, van kijken naar dingen, situaties, mensen of Hem (Haar), te veranderen.

“Er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest en in waarheid staat er in Johannes 4:23.

Dat zegt Jezus, en Hij voegt er aan toe dat de Vader zulke aanbidders zoekt. Waar Jezus is, daar ís de Geest, die ons allen vanaf Pinksteren door God wordt aangeboden en geschonken aan wie er voor open staat.

Bidden begint altijd met aanbidden.
Kijk maar naar het ‘Onze Vader’.
Uw Naam, Uw Koninkrijk, Uw wil…
En als we dan gaan bidden, vragen, dan is het om de basis van het bestaan.
Het dagelijks brood, en dat van morgen, en genade. Vergeving voor datgene waarin we tekort geschoten zijn naar God toe, zoals wij zelf anderen hebben vergeven, die tekort schieten naar ons toe. En bescherming tegen het kwaad dat ons kan overkomen…
Heel direct. Heel basisch.
We belijden dat Hij dat kan, want van Hem

Het gebed om de Heilige Geest is het gebed dat altijd wordt verhoord. (Lucas 11:13)
Als gewoonlijk: niet altijd op de tijd of de wijze die ons uitkomt en die wij verwachten.
Maar wel op Gods tijd en wijze.

Misschien ervàren we het niet altijd als zodanig.
Aan de andere kant: hoe vaak hebben we niet de ervaring gehad, ieder van ons, daar ben ik zeker van, dat je iets zei of deed, dat groter was dan wat je zelf had bedacht of wist? Meer dan je zelf geloofde?
Iets waar je een ander mee raakte, iets goeds deed?
Vaak hoor je dat pas jaren later.
Soms zijn het heel kleine dingen, die ‘vanzelf spreken’.
Kleine liefdedaden,
Woordjes teer en zacht
Hebben vaak in ’t kleinste huis
’t Grootst geluk gebracht.
Een kinderlied van Catharina van Rennes.
Misschien kent u het nog uit uw vroegste jeugd. J

Maar toch… een feit is het, dat we vaak niet zo goed weten hoe of wat we moeten, mogen, kunnen bidden. Zelfs onze lofzang, als die uit het diepst van ons hart zou moeten komen, is soms maar een armzalig gestamel. (En soms een grote verrukking, dat dan ook wel weer!)
Paulus schrijft aan de gemeente in Rome:

De Heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. Wij weten niet welke bedoeling God heeft met ons lijden. En we weten daarom niet wat we moeten bidden. Maar de Heilige Geest Zelf bidt voor ons, beter dan een mens het ooit zou kunnen.    
Zo smeekt Zij God om ons te helpen. God weet hoe wij van binnen zijn. Hij weet wat de Geest Hem namens ons vraagt. Want het is Zijn eigen Geest die voor ons bidt.
God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt: onze eeuwige redding.   
Dat is zeker, want God houdt van ons

Kijk dáár kunnen we ons aan optrekken. J
Daar hebben we houvast aan.
Ook als we het niet zo helder voor ogen hebben Wie of Wat of Hoe God eigenlijk is…  
Hij is de Aanwezige, heeft Hij ontsluierd bij het brandende braambos…
Maar genoeg mensen vragen zich af, hóé Hij dan aanwezig is. In Jezus’ dagen was er nog  het Allerheiligste in de Tempel, waar vroeger de Ark van het Verbond stond, met een gouden plaat erop, waar tussen twee eerbiedig buigende Cherubijnen het grote Niets was. De Plaats waar de Heilige, geprezen zij Zijn Naam, zou kúnnen zijn.
Zijn Troon op aarde. Een mogelijkheid…
Die Ark was verdwenen in de ballingschap.
Maar in het Allerheiligste was in Jezus’ dagen nog altijd een (lege?) Plaats voor God.
Zijn adres op aarde.
Postcode 0000 Alef Omega… of zo iets.

Hoe moet Jezus dan de pretentie hebben dat Hij iets van God afweet, laat staan dat Hij met Hem in verbinding staat, namens Hem nieuwe en oude dingen kan verkondigen?
De Farizeeën en Schriftgeleerden vragen Jezus om een teken.
Ze willen iets zien. Een wonder, een donderklap bij heldere hemel, een zon die stil staat, zó iets!
 
Jezus zegt: Ik zal je eens iets vertellen
En Hij vertelt over het Koningschap van God op verschillende manieren.
De afgelopen weken hebt u misschien al allerlei vergelijkingen uit het dagelijks leven gehoord of gelezen uit dit hoofdstuk.
Want Jezus wil duidelijk maken, dat de Vader in de Hemel hier op aarde aanwezig is en werkt, op manieren die wij misschien niet zien maar wel kunnen snappen

God is als iemand die zaait… en dan komt het er op aan wat wij met dat zaad doen, of we er voor open staan. Maar ook de duivel doet er iets mee, die zaait er kwaad tussen. Distels en dorens.

Het (mosterd)zaad is zo klein, dat je het haast niet ziet, maar het kan geweldig veel effect  hebben.

Zuurdesem (het gist van die tijd): je ziet er niets van, maar het werkt overal, dwars door alles heen. Zowel goed als slecht.

Gods Koningschap is zó, dat iemand die verstandig is, er álles voor over heeft.
Dat zagen we in de evangelielezing van vandaag.
Het is iets om in te investeren, wàt je maar hebt. (“Heb de Heer, uw God, lief met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. Dat is het grootste en eerste gebod” zegt Jezus in Mattheüs 22.)
Iedereen is welkom, elke generatie, mensen van elke overtuiging of kleur of afkomst, maar wie niet deugt, wordt als rotte vis weggegooid.

Liefhebben, dáár komt het op aan.
God en mensen.
Liefde is creatief, en kan met oude W/woorden in nieuwe situaties God en mensen dienen.

Zo  mogen we het slot van dit hoofdstuk begrijpen: Zo lijkt iedere Schriftgeleerde, die leerling in het Koninkrijk van de Hemel is geworden, op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.

En dat slaat ook op ons, als we de Bijbel lezen, en opeens denken: Hé, dit is ook vandaag van toepassing!.
Beloften van toen kunnen kracht geven in onze wereld van nu.
Dus ja, als je niet weet hoe je nu moet omgaan met het lijden van deze tijd, vertrouw dan op Gods goedheid en genadeVraag het de Heilige Geest om voor je op te komen, en voor je te danken en te bidden, wanneer je het zelf niet meer ziet zitten. Om je een hart te geven dat luisteren kan…

God is onmerkbaar, onzichtbaar, aanwezig, overal waar we zijn.
Hij wéét wat je nodig hebt.
Hij kent je angsten en je verdriet, je eenzaamheid en je reddeloosheid. Hij weet dat je ‘het’ soms allemaal niet geloven kunt.  
Maar vergeet niet: op Golgotha heeft Hij het allemaal meegemaakt, en overwonnen.
Omdat Hij van je houdt. Zoals je bent.
Hij overwint. Want van Hem is de Kracht en het Rijk en de Heerlijkheid. In eeuwigheid

Amen.


Muziek https://www.youtube.com/watch?v=ao3l4E7iA_Y
 
God heeft ons vele gaven geschonken,
om ons blij te maken, maar ook om ons de gelegenheid te geven anderen blij te maken, door er van te delen.
Nu kunnen we dat doen in de collecte.

Collecte zie de nieuwsbrief van de gemeente... 
En anders zijn uw gaven  voor onze broeders en zusters in Spanje, die het echt moeilijk hebben héél erg welkom op
NL08FVLB0226110753 t.n.v. Stichting Het Evangelie in Spanje in Zeist

Gebed over de gaven

Heer God, wat wij hebben verdiend, wat wij hebben gekregen, het is alles uit Uw genade.
Daarom kunt U er over beschikken, zoals U kunt beschikken over onze tijd, liefde en aandacht. Wij geven die met liefde aan U en anderen.
Wijs ons in dit alles de juiste weg.
Om Jezus’ wil. 
Amen
.
 
Lied 971


Voorbeden

Laten we danken en bidden:
Lieve God, dank U wel voor Uw trouw en genade, altijd weer, door de eeuwen heen.
Dank U wel voor Uw woorden, telkens weer, waarmee U ons hart wilt raken: woorden van liefde, van trouw, beloften van goedheid, ook als wij op allerlei manieren tekortschieten in liefde en goedheid.
Dank U, dat we vorige week weer hier in de kerk bij elkaar konden komen. Dat gaf ons moed en vreugde.
Wij bidden U in onze zorg om deze wereld, om de dreigingen om ons heen die sterker worden, om hele werelddelen waar mensen ziek zijn en sterven in mensonterende omstandigheden.
Wij leggen hen in Uw zorgende hand.
Heer, ontferm U!

Goede God, dank U, dat we ook bij U mogen komen met ons onvermogen, met onze tekortkomingen. Soms voelen we ons maar een kleine jongen, een klein meisje, niet opgewassen tegen de dingen die van ons gevraagd gaan worden.
Soms is het leven éng!
Wil ons dan een hart geven dat luisteren kan naar U, en daardoor ook naar anderen.
Wees in ons een bron van liefde die niet opdroogt, zodat wij kunnen zien met Uw ogen, horen met Uw oren, luisteren met Uw hart…
Schenk ons de genade dat wij Uw woorden spreken, in het gesprek met U en met andere mensen. Geef dat onze handen U dienen, dat onze voeten, hoe zwak en wankel die ook mogen zijn, U volgen. Telkens weer.
Wij leggen onze vragen bij U neer.
Heer, ontferm U!

Machtige God, die sterker bent dan dood en lijden, wij danken U voor Jezus, ooit in onze wereld, voor de Heilige Geest nu en steeds in ons midden.
Wij bidden U voor de zieken in onze gemeente, in ons leven, en voor al de zieken in deze grote wereld
. Wij danken U met
Truus van der Koppel, zij vierde haar 85e verjaardag op 22 juli. Ze maakt het nu in haar nieuwe woonsituatie goed, daar zijn we blij om. En wij leggen Dick Hansum in Uw handen, nu hij in afwachting is van zijn  (uitgestelde)  hartklep - operatie, die hopelijk snel zal plaatsvinden. 

Wij bidden U voor allen die werken in de zorg, voor alle ouders, die kinderen op een goede manier door de vacantie moeten loodsen, voor alle mensen in staat en stad en kerk, die verantwoordelijke beslissingen moeten nemen over onze samenleving. Sta hen allen bij met Uw Geest en Haar gaven, geef hen een hart dat scherp onderscheid kan maken tussen goed en kwaad, en dat weet te luisteren naar U en naar mensen, naar ons allen.
Kom, Geest van God, en bemiddel voor ons allen.
Heer, ontferm U!

Met Jezus die het ons leerde aanbidden en vragen wij U:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd
Uw Rijk kome
Uw Wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals wij vergeven wie ons iets schuldig is,
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade!

 

Slotlied: 985: 1 en 2Zegen:
De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God de Vader  
en de Gemeenschap van de Heilige Geest
is en blijft met u allen.  

Amen

Amenlied: 985:3